CAREER

CAREER: ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร

 

เอกสารสมัครงาน(ส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ)

Career Application Form ( กรอกใบสมัคร )
1. จดหมายแนะนำตัว พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว
2. หลักฐานการศึกษา
3. หนังสือรับรองการทำงาน
4. สำหรับ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบ
: ตัวอย่างผลงานการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และงานPresentation(ถ้ามี)
 

1.ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้า (Customer Service)

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปวส หรือ ปริญญาตรี สาขานิเทคศาสตร์, การตลาด, สารสนเทศ หรือ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถรับภาวะความกดดันได้ดี
- มีประสบการณ์การทำงานในแผนกส่วนบริการลูกค้า 2 ปีขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรับผิดชอบในการทำงานดี, มีใจรักงานบริการ
- บุคลิกภาพดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- มีไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความรู้ด้านสินค้า IT (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถทำงานนอกเวลา, ทำงานวันหยุดได้
- มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
 

2.ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ส่วนบริการลูกค้า (Customer Support)

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปวส หรือ ปริญญาตรี สาขานิเทคศาสตร์, การตลาด หรือ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
- มีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบในการทำงานดี, มีใจรักงานบริการ
- บุคลิกภาพดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
- สามารถแต่งกายตามระเบียบที่บริษัทฯกำหนดได้
- สามารถทำงานนอกเวลา, ทำงานวันหยุดได้
- มีความรู้ด้านสินค้า IT หรือ สามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้, ลงโปรแกรม และ ระบบคอมพิวเตอร์ได้ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 

3.ตำแหน่ง: หัวหน้าส่วนบริการลูกค้า

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
- บุคลิกภาพดี
- มีใจรักงานบริการ
- มนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
- มีประสบการณ์การทำงานในแผนกส่วนบริการลูกค้า 5 ปีขึ้นไป
- มีภาวะความเป็นผู้นำที่ดี
- ภาษาอังกฤษดี(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 

4.ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing Stuff )

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาด้านการตลาด
- มีความรับผิดชอบในการทำงาน และบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีไหวพริบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี, บุคลิกภาพดี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาด หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความเข้าใจด้านสื่อออนไลน์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ หรือเคยผ่านงานEvent Marketing (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 

5.ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ออกแบบ

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ข ปริญญาตรี
- ใช้งานในโปรแกรมการออกแบบได้เป็นอย่างดี เช่น Adobe lIlustrator, Photoshop, indesign หรือ Pagemaker เป็นต้น)
- สามารถใช้งานโปรแกรมPower Point หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการทำ Presentation
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีความรับผิดชอบในการทำงาน และบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีวามรู้ด้านสื่อออนไลน์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 

6.ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.หรือ ปริญญาตรี
- สาขา ช่างเทคนิค, วิศวกรไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านซ่อมอุปกรณ์สินค้าIT ( จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ )
 

 


Top of page